Monday, November 10, 2008

President Obama

Photobucket


Falling Man
Photobucket


Saddam Hussein
Photobucket

No comments: